Zaposlitvi na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU (1)

PRIPRAVA STRATEGIJE ZA MLADE

Konkretno bo mladinski delavec sodeloval pri izvedbi vseh aktivnosti priprave strategije za mlade, ki bodo potekale v več fazah in bodo imele za cilj izdelavo dokumenta Strategija za mlade v občini Ajdovščina. Najprej bomo šli skozi proces izdelave analize stanja mladih v občini Ajdovščina, pregledali ukrepe in aktivnosti, ki jih občina Ajdovščina za mlade že izvaja na področju mladinskih politik ter pregledali delovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade ter analizirali mladinsko dejavnost in mladinsko organiziranje v občini Ajdovščina. Kot ena od glavnih podlag za izdelavo samega dokumenta Strategija za mlade bo v drugi fazi izdelava Kataloga želja mladih, kjer bomo uporabili mnogo najrazličnejših metod (srečanja z mladimi in odločevalci, delavnice za mlade, želje bo mladinskih delavec zbiral preko elektronske pošte ter preko socialnih omrežij), s katerimi bomo intenzivno in pospešeno vključevali mlade v pripravo same strategije ter tako zbirali mnenja, želje in potrebe mladih. Katalog želja mladih, v katerem bodo resnično zbrane vse želje in potrebe mladih iz občine Ajdovščina, saj bodo ti v procesu priprave strategije intenzivno sodelovali, bo služil kot podlaga/osnova za pripravo samega dokumenta. Mladinski delavec bo tako konkretno sodeloval pri pripravi in izvedbi vseh faz in aktivnosti priprave strategije za mlade. Projekt je tako zasnovan v treh fazah, in sicer: (A) priprave, (B) implementacije in (C) vrednotenja. Vsaka od faz bo vsebovala določene aktivnosti, ki jih bomo izvajali po različni metodah, tako da bomo zadostili  planiranim ciljem in da bomo dosegli določene rezultate ter tako prišli do uporabnega dokumenta, ki bo služil svojemu namenu. Pri vseh aktivnostih in vseh dogodkih v procesu priprave in sprejema Strategije bo sodeloval zaposleni mladinski delavec.

INFORMIRANJE MLADIH

Informiranje mladih je strukturiran in voden proces, ki mora v poplavi vseh informacij, ki jih imajo na voljo mladi danes, biti strateško in organizirano načrtovan, da je lahko uspešen. Iskanje vedno novih inovativnih možnosti za obveščanje mladih je ena od ključnih aktivnosti v sklopu celovitega informiranja mladih. Na Mladinskem svetu Ajdovščina imamo vzpostavljen spletni portal, kjer lahko mladi dobijo verodostojne in ažurne informacije iz različnih področji, ki so za mlade pomembna. V ta namen smo povezani z različnimi organizacijami in institucijami, ki delujejo na našem območju in mladim nudijo razvoj v celovito odraslo osebnost. V današnji informacijski  dobi je informiranost ključnega pomena za razvoj  aktivnega in avtonomnega posameznika, ki bo prispeval k razvoju družbe ter aktivno sodeloval pri razvoju lokalne skupnosti, v kateri živi. Konkretno bo zaposleni sodeloval pri pripravi vsakoletnega načrta informiranja mladih ter intenzivno pomagal pri izvajanju in informiranju mladih preko spletnih omrežij, tiskanih medijev ter preko socialnih omrežjih. Konkretno bo mladinski delavec sodeloval z institucijami, ki mladih nudijo njim pomembne informacije. Pripravljal bo teme mladih in pisal članke ter ustvarjal debate o temah mladih, tako na spletu, kot tudi v tiskanih medijih.  Zadolžen bo za vsesplošno informiranost mladih in mladinskih organizacij, s katerim sodeluje Mladinskih svet Ajdovščina.

Pridobljene kompetence

Mladinski delavec bo pridobil znanja s področja delovanja demokratičnih institucij, lokalne samouprave, temeljev mladinskega organiziranja, javnega nastopanja, preko komunikacije z različnimi skupinami in javnostmi. V času zaposlitve bo mlad človek okrepil veliko število kompetenc, kot so:  kompetence komuniciranja v materinem jeziku in druge komunikacijske kompetence. Same aktivnosti v  procesu priprave Strategije za mlade ter pri aktivnostih informiranja mladih bodo definitivno prispevale k širjenju besednega zaklada zaposlenega. Naslednja izmed pridobljenih kompetenc je računalniška pismenost. Zaposleni bo precej komunikacije opravljal preko računalnika, elektronske pošte in različnih drugih komunikacijskih kanalov. Prav tako bo zaposleni pridobil medosebne kompetence in sposobnost delovanja v skupini. Zaposleni bo delal v timu, kjer bo moral učinkovito komunicirati z drugimi člani skupine. Delo bo potekalo v neposredni komunikaciji in v sodelovanju z mladimi, predstavniki lokalnih oblasti ter z drugimi deležniki in javnostmi. Sama priprava strategije temelji na demokratičnem procesu, kjer vsako mnenje šteje in kjer je glas mladih slišan in upoštevan, s tem bodo spodbujene državljanske kompetence, ki so ključne za delovanje vključujoče in strpne družbe. Na ta način bo pridobil socialne in državljanske kompetence. Sam proces priprave strategije je zelo zahteven in predvideva dobro pripravo, načrt izvajanja aktivnosti in organizacijsko zahteven proces, v katerega bo vključen zaposleni in na ta način krepil svoje organizacijske kompetence.

Rezultat

Mladinski delavec bo z Mladinskim svetom Ajdovščina sklenil pogodbo o zaposlitvi, ki bo trajala 9 mesecev. S tem bo pridobil neprecenljive izkušnje in znanja, ki mu bodo koristile pri nadaljnji zaposlitvi.

 

ZAPOSLITEV NA PODROČJU MLADINSKEGA DELA V MLADINSKEM SEKTORJU (2)

MLADINSKI STIK

Mladinski svet Ajdovščina je organizacija katere namen je prispevati k oblikovanju okolja, ki omogoča mladim aktivno participacijo v družbi.  Zaposlitev mladinskega delavca bi pomenila pripravo in izvedbo dogodka mladinskih organizacij, ki bi združil vse organizacije, ki delajo z mladimi in za mlade ter jih medsebojno bodisi povezal ali predstavil, da bi mladinska struktura delovala bolje in bolj učinkovito kot doslej.

Mladinski delavec bo vključen v program organizacije dogodka MLADINSKI STIK , z namenom in ciljem  združevanja in povezovanja delovanj mladinskih organizacij  in organizacij kjer delujejo mladi.  Dogodek bo po potekal enkrat letno v občini Ajdovščina, mladinski delavec, pa bo z izvedbo prvega dogodka povezal v enodnevnem dogodku, kjer se bodo organizacije predstavile, predstavile svoje delovanje se povezale s sorodnimi organizacijami in med seboj.

Pridobljene kompetence

Mladinski delavec bo z zaposlitvijo  okrepil kompetence komuniciranja v materinem jeziku in druge komunikacijske kompetence, izboljševal bo računalniško pismenost, saj bo preko računalnika, elektronske pošte, socialnih omrežij komuniciral z mladinskimi organizacijami in jih tako spodbujal k aktivni participaciji v občini. Mladinski delavec bo med drugim tudi krepil medosebne kompetence in sposobnosti delovanja v skupini, saj bo zaposlen v timu, kjer bo moral učinkovito komunicirati z drugimi člani skupine, izražati zadovoljstvo in nezadovoljstvo.  Sam proces priprave dogodka je zelo zahteven in predvideva dobro pripravo, načrt izvajanja aktivnosti in organizacijsko zahteven proces, v katerega bo vključen zaposleni in na ta način bo krepil svoje organizacijske sposobnosti. Krepil bo tudi vodstvene sposobnosti, saj bo prevzemal organizacijsko zahteven in vodstveno pomemben del v samem procesu priprave dogodka za mlade.

Rezultat

Mladinski delavec bo z Mladinskim svetom Ajdovščina sklenil pogodbo o zaposlitvi, ki bo trajala 9 mesecev. S tem bo pridobil neprecenljive izkušnje in znanja, ki mu bodo koristile pri nadaljnji zaposlitvi.

VEČ:

Mladinski svet Ajdovščina je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« za sofinanciranje operacije »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 1 « in »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju – 2 «, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Obe zaposlitvi sta bili sklenjeni na podlagi javnega razpisa “Javni razpis “zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju” (Uradni list, št. 63/2017) Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8. »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. Namen in cilj javnega razpisa: Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 8 »Spodbujanje zaposlovanja in transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe: 8.2 »Trajnostna vključitev mladih na trg dela (ESS), zlasti tistih, ki niso niti zaposleni niti vključeni v izobraževanje ali usposabljanje, vključno z mladimi, ki jim grozi socialna izključenost, in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, tudi prek izvajanja jamstva za mlade«; specifičnega cilja: 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«.

CILJ JAVNEGA RAZPISA:

Cilj javnega razpisa je spodbuditi in zagotoviti večjo zaposljivost ciljne skupine mladih, kar povečuje možnosti njihove zaposlitve po izteku operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih.

Ukrep za dosego cilja so spodbude za zaposlitev ciljne skupine mladih v mladinskem sektorju kot mladinski delavec na področju mladinskega dela.

NAMEN JAVNEGA RAZPISA:

Ukrep prinaša nove zaposlitve mladim iskalcem prve zaposlitve in brezposelnim mladim, starim od 15 do vključno 29 let, s katerim se na področju mladinskega dela odzivamo na potrebe mladinskega sektorja. Gre za zaposlitev, ki mladim prinaša možnost za zaposlitev in pridobivanje kakovostnih delovnih izkušenj, znanj in kompetenc mladinskega delavca, za mladinski sektor pa predstavlja prispevek k rednim dejavnostim organizacij v javnem interesu v mladinskem sektorju na področju mladinskega dela ter k izboljšanju kakovosti mladinskega dela.

Kompetence, ki jih na področju mladinskega dela pridobiva mladinski delavec, mu omogočajo osebno rast in razvoj, spodbujajo njegovo aktivno državljanstvo in socialno vključenost ter izboljšujejo njegovo zaposljivost. Mladi iskalci prve zaposlitve in mlade brezposelne osebe bodo kot mladinski delavci pridobili izkušnje, znanja in kompetence, ki povečujejo njihove zaposlitvene možnosti tako v kot tudi izven sektorja. Z ukrepom se tako prispeva k znižanju brezposelnosti mladih ter k povečanju deleža zaposlenih na trgu dela od vključenih mladih.

REZULTATI RAZPISA:

9 mesecev zaposlitve za oba mladinska delavca, od katerega 8 mesece sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada 1 mesec pa sofinancira Mladinski svet Ajdovščina.

“Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju -1” in “Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju -2” izvaja Mladinski svet Ajdovščina.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spletna stran Evropskih socialnih skladov – www.eu-skladi.si